Uddevalla Tändsticksfabrik

Databasen Uddevalla Tändsticksfabrik innehåller över 1800 personer som varit anställda vid fabriken, materialet är även till stor del kompletterat med personernas föräldrar.

Bläddra och sök i registret (för medlemmar)

Adolf P Zachau grundade Uddevalla Tändsticksfabrik 1873 och verksamheten kom igång året därpå, 1874. Fabriken var under sina 64 verksamma år en betydande arbetsgivare i Uddevalla och utgjorde en betydande del av stadsbilden. Den lämnade avtryck långt utanför Sveriges gränser och satte Uddevalla på världskartan. 

Huvuddelen av fabriken låg i kvarteret Hernhut, från där tingsrätten ligger idag och ner mot Kungstorget. Området ligger innanför det som idag är Kungsgatan, Sillgatan, Kilbäcksgatan och Östergatan. 

Huvudkontoret låg på andra sidan Kungsgatan, i huset som idag är mer känt som Studio 32. Fabriken expanderade även senare till andra sidan Östergatan.

Grundaren
Adolf P Zachau var grosshandlare och senare skeppsredare. Han var delägare i andra fabriker i landet och även delaktig i stadens styrning.

Vid hans död 1899 tog sonen Arthur över. Arthur hade varit verksam i bolaget sedan 1883 och under hans ledning utvecklades företaget snabbt. 

Tändstickor
Tändstickor av olika typer finns från början av 1800-talet. De första doppades i syra för att antändas och senare varianter kunde istället strykas mot nästan vad som helst för att antändas, vilket såklart orsakade många olyckor. Tändstickorna innehöll även de mycket giftiga ämnet gul fosfor.

Säkerhetständstickor
Tack vare en svensk uppfinning mot mitten av 1800-talet började det tillverkas tändstickor som bara fattade eld när de ströks mot ett plån med röd fosfor, säkerhetständstickan var född! Detta kom att revolutionera användningen av tändstickor och den gamla typen förbjöds på många ställen. 

Tillverkningen var till en början manuell och arbetskrävande.

Asp
Stickorna tillverkades av träslaget asp som är hållbart och utan kåda. Träråvaran importerades främst från Baltikum och Ryssland. Det användes även virke från närområdet men det mesta kom per båt till hamnen. 

Fabriken hade två egna sågar för att förädla träet till stickor och till askar. En såg fanns i anslutning till fabriken och en annan låg i Bengtsfors. Det fanns upplag av virke lite varstans där det fanns plats.

Komplettfabriken
Någon gång runt 1915 utökades fabriken till att även innefatta kvarteret Kondoren på andra sidan Östergatan. Där byggdes en fabrik med komplettmaskiner som maskinellt gjorde det arbete som förut gjordes manuellt. I ena änden av komplettmaskinen gick trästickorna in och på andra sidan kom slutligen färdiga paket med tändstickor ut, något som säkerligen revolutionerade arbetet. 

Arbetarbostäder
Fabriken ägde mycket mark och en del av denna användes till arbetarbostäder. Det fanns 24 bostadshus av varierande storlek som uppläts till företagets personal. Mark uppläts även till trädgård och odlingslotter för personalen. 

Fabriken tillhandahöll även andra fördelar till personalen. Det fanns ett badhus för att tillgodose personalens hygienbehov, bespisningsinrättningar där mat såldes billigt. Under första världskrigets ransoneringar tog företaget hem och sålde matvaror och skodon till självkostnadspris och utan ransoneringskort. Det fanns även en läkare och sjuksköterska samt en sjukkassa. 

Man skall dock inte glömma att arbetarna inte var speciellt bra avlönade då andra fabriker i staden betalade mer per timme. Olyckor och bränder hände också, även om de inte var i någon onormal omfattning.

Arbetsstyrkan växte från 54 personer vid starten till som mest 850 anställda. Från mitten av 20-talet började antalet anställda sjunka för att slutligen hamna på 170 personer vid nedläggningen 1938.

Svenska Tändsticksaktiebolaget & Vulcan
1896 ombildades bolaget till aktiebolag, Uddevalla Tändsticksfabrik Aktiebolag. 

Några år senare, 1903, när sonen Arthur tagit över gick företaget samman med ytterligare fem fabriker och bildade Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks Aktiebolag. Den nybildade koncernen fick sitt säte i Jönköping.

Någon senare kom ytterligare en stor koncern tändsticksfabriker att bildas, under ledning av Ivar Kreuger. Med bakgrund av de problem med bland annat råvaror under första världskriget slog de två ledande koncernerna ihop sina verksamheter 1917 och investerade även i andra industrier för att säkra försörjningen av leveranser till tillverkningen. Den nya enorma koncernen fick namnet Svenska Tändsticks Aktiebolaget, STAB. 1930 stod bolaget för 60 procent av världens tändsticksproduktion.

Ivar Kreuger har ju givit namn till den finansiella krasch han orsakade och STAB var en central del av Kreugerkoncernen. När bubblan sprack efter Kreugers död 1932 fick det stora konsekvenser för tändsticksproduktionen.

Slutet
Efter en längre tids svårigheter och nedskärningar lades till slut fabriken ner 1938 på grund av bristande lönsamhet med för stor produktionskapacitet och svårigheter med försörjningen av virke.

Lokalerna kom att fyllas av en rad andra företag där många snart även de gått under. Bland de mer välkända kan nämnas AB Schwartzman & Nordströms fabrik Tiger och Grundéns Regnkläder. Från statligt håll kom hjälp i form av finansiering till att starta tillverkning av prefabricerade småhus i företaget Junohus AB. 

De varumärken som används på stickorna från Uddevalla Tändsticksfabrik, bland annat den än mest kända Svalan kom dock att fortsätta användas även senare så det kan även senare finnas sådana askar i omlopp.

De sista kvarvarande delarna av tändsticksfabriken förstördes 1983 i en brand och arbetet påbörjades för att göra om kvarteren. Delarna närmast Kungstorget blev främst till bostäder och många minns nog än idag när den stora skorstenen fälldes 1988 och det kvarteret gjordes om till bland annat parkeringshus med plats för butik och kontor. Till minne av fabriken har staden rest en tändsticksask som minnesmärke på platsen.

Källor och vidare läsning
Möket, Stickan & Tiger, Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening, [Uddevalla], 2020

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uddevalla_T%C3%A4ndsticksfabrik

https://www.uddevallabloggen.se/2007/10/uddevalla-tndsticksfabrik.html

https://thoresmatches.se/tandsticksfabriker/uddevalla_tandsticksfabrik.htm

https://digitaltmuseum.se/021188326518/tandsticksfabriken-i-uddevalla

https://www.uddevallabloggen.se/2012/07/storbranden-i-gamla-tandsticksfabriken.html

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/central-gata-fick-nytt-namn-for-sin-rika-historia.a9b249fa-1a49-4422-b522-336d475a4b87

https://www.tidningenvastsverige.se/artikel/moket-stickan-och-tiger-var-viktiga-for-uddevalla/

https://www.uddevallabloggen.se/2009/02/adolf-c-zachau.html

https://www.geni.com/people/Adolf-Pontus-Zachau/6000000142664342830

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreugerkraschen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Kreuger